امام صادق(علیه السلام)

سحر و جادو
محمد بن مسلم می گوید: این تعویذی است که امام صادق علیه السلام فرموده و من  یادداشت کردم و یادآور شدند که سحر را باطل می کند: ‏قالَ مُوسى...