آیت الله علی سعادت پرور(پهلوانى تهرانى)

آیت الله علی سعادت پرور(پهلوانى تهرانى)
عالم ربّانى و عارف زاهد، حضرت آیت الله حاج شیخ على سعادت پرور (پهلوانى تهرانى) (قدّس سرّه)، در سال 1305.ش مصادف با سالروز میلاد مولى الموحدین، امیرالمؤمنین(...