آثار احسان در قیامت

برای دوام و بقای نعمتها چه کار کنیم؟
احسان، جلسه 5، 91/05/21 برای دوام و بقای نعمت ها چه کنیم؟ اگر کسی بخواهد نعمتش چه مادی و چه معنوی دوام داشته باشد، باید دیگران را در آن نعمت...