افزایش رزق

حضرت آیت الله حائری شیرازی
رزق، مثل آبخور مرغهای مرغداریهاست. اگر آبخوری آنها را دیده باشید، اینطور است که کمی بالاتر از لبه ظرفی را سوراخ کرده و آن را پر از آب می کنند و روی یک ظرف...
آیت الله سید عبدالکریم کشمیری
رزق فراوان [اگر سوره والعادیات] «روزی 110 مرتبه خوانده شود، روزی حلال فراوان خواهد آمد.»[1] [خواندن 110 مرتبه سوره والعادیات تقریبا 35 دقیقه...