خوف از مرگ

خوف از مرگ
بعضی برای این از مرگ می ترسند چون باور به بقاء ندارند و احساس نابودی می کنند. فکر می کنند با مرگ، تمام می شوند، از بین می روند و دیگر نیستند....
کراهت از مرگ
اشد خوف همین ترس از مرگ است، علاج هایی دارد. یک مورد این است که باید آنچه را سبب خوف از مرگ می شود، بشناسیم که علّت چیست. یکی این است که انسان تصوّر می...
کراهت از مرگ
معنای «راحة المؤمن من الفتنة» این است. با مرگ راحت می شود والا یک آزمایشی پیش می آید در آن آزمایش سربلند بیرون نمی آید. بیان کردیم:...