شیخ محمدجواد شکرین

زوجیت اساس خلقت
چیزی که به ایمان و قوای عقلی انسان عمق می‏ دهد، ارتباط با قرآن است. ارتباطی که ما با قرآن داریم، خیلی کم است. دو نسخه ای که رسول خدا صلی الله علیه وآله...