محضر خدا

احسان
 احسان، جلسه 3، 91/05/19 چه زمانی نعمت ها تبدیل به نقمت می شوند؟ ما باید از دارایی ها و نعمت هایی که خدا به ما ارزانی کرده، خروجی داشته...
شیعه شدن
موضوع : درک حضور خداوند سخنران : آیت الله حاج شیخ علی فروغی سلمه الله