پوستر اخلاقی

نماز و دروغ
آیت الله بهاءالدینی (رحمه الله علیه):اگر این دو کار کنید ترقی می کنید نماز اول وقت بخوانید و دروغ نگویید.
کم حرفی
علامه طباطبایی(ره): اگر می خواهی در نماز حضور قلب داشته باشی کم حرف بزن