جمادی الثانی

 ماه جمادی الثانی
روز اوّل: خواندن دعايى كه مرحوم سيّد در «اقبال» نقل كرده است.[1]  1ـ چهار ركعت نماز: مرحوم «سيّد بن طاووس» نقل كرده است كه...
 ماه جمادی الثانی
اعمال جمادی الثانی: «چهار ركعت نماز (به دو سلام) در این ماه وارد شده است كه هر زمان می توان آن را انجام داد و ترتیب آن بدین شرح است: الف ـ در ركعت اول،...