انجیل

حضرت معصومه
پرتو دهم: مقام شفاعت «شفاعت» در لغت به معنای آن است که کسی در نزد مَلِک و یا بزرگی حاجتی را برای دیگری درخواست نماید و در واقع، به معنای واسطه...
عيسى بن مريم
باب نهم (1) و يوسف تبر خود را افكند و بيرون رفت تا آنان را ببيند. هنگامى كه جمع شدند، عصاهاى خود را برداشته، نزد كاهن اعظم رفتند. كاهن عصاها را از آنان گرفت و...
انجیل
پرسش : معنای انجیل و دلیل نام گذاری انجیل به این نام چیست؟ پاسخ اجمالی : «انجیل» در اصل، کلمه یونانى به معناى «بشارت» یا «آموزش جدید»،[1] نام...