سخنرانی مناسبتی

سخنران (سخنرانی ، منبر ، روضه)
توضیح بخش خانواده( از نرم افزار سخنران) به همت گروه های زیر تدوین شده است: تشکل فراگیر گروه های تبلیغی(دعوت) موسسه تربیتی – تبلیغی رویش گروه...

صفحه‌ها