سیدمجتبی نواب صفوی

نواب صفوی
4. حمایت از مردم فلسطین هنگامى كه جنگ فلسطین بین اعراب و یهود به خطرناك ترین مراحل خود رسیده بود، اجتماع عظیمى با برنامه ریزى نواب صفوى در منزل آیة الله...
رهبری و شهید نواب صفوی
من شاید پانزده یا شانزده سالم بود که مرحوم «نوّاب صفوی» به مشهد آمد. مرحوم نواب صفوی برای من، خیلی جاذبه داشت و به کّلی مرا مجذوب خودش کرد. هر کسی هم که آن وقت...
رهبری و شهید نواب صفوی
* سوال: چنانچه حضرتعالی مستحضرید اولین مبارزه ی مرحوم نواب صفوی پیش از آنکه جنبه ی سیاسی، نظامی داشته باشد جنبه ی فرهنگی داشت، به این معنی که ایشان...
شهید سیدمجتبی نواب صفوی(ره)
تولد سال 1303 ش است. آفتاب در پس ابرهای سیاه ستم، آخرین نفس های خود را می کشد. پاها در بند است. دست ها رهایی ندارند و فریادها در گلو خفه است. در فضایی چنین...