شرایط قرض الحسنه

بدهکار را تحت فشار نگذاریم
بدهکار را تحت فشار نگذاریم قرآن کریم به طلبکاران می‌گوید: در مواردی که بدهکاران سخت در تنگنا قرار دارند اگر بدهی آنان بخشوده شود، از هر نظر برای...