عهد عتیق

صلیب
مسیح، هم خدا و هم انسان! مسیحیان ماشیح مورد انتظار یهود را همان حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، فرزند مریم عذرا علیهماالسلام می دانند. در گفت وگوی بین حضرت...
حضرت مسیح علیه السلام
اوضاع دشوار پیش از ظهور حضرت مسیح علیه السلام برای تسلّی خاطر افراد در روزهای پر از رنج و مشقت و برای تشویق و تشجیع آن ها به این که در برابر شدیدترین سختی...
حضرت مسیح علیه السلام
مقدمه اصل نبوّت برای معتقدان به تورات و تلمود(1) امری مسلّم است. اساس ایمان دانشمندان یهود این است که خداوند اراده و خواست خود را به وسیله سخنگویانی از...