کم حرفی

کم حرفی
علامه طباطبایی(ره): اگر می خواهی در نماز حضور قلب داشته باشی کم حرف بزن