حفظ دین

فاطمه زهرا(س)
پیش از ورود به سخن، یک تک بیت برای شما می خوانم. براساس این تک بیت فارسی، روایتی از کتاب خصال رئیس محدثین شیعه ـ شیخ صدوق ـ برایتان نقل می کنم. صیاد پی...
آیت الله خوشوقت(ره)؛
وظیفه ما عمل کردن به دین است، خدا می­ گوید اگر دین مرا نصرت کردید، اگر کاری کردید که آسیب متوجه آن نشود، و همان طور که آن را فرستادم باقی ماند و...