پسر خدا

پرسش
سوال: عده ای از مسیحیان ایران به ویژه کلیساهای جماعت ربانی این مطلب را می گویند که عیسی خداست، پسر خداست . و یا نبی خدا . اگر عیسی خداست پس چرا دعا می کند؟...