سخنرانی محمد شجاعی

برای دوام و بقای نعمتها چه کار کنیم؟
احسان، جلسه 5، 91/05/21 برای دوام و بقای نعمت ها چه کنیم؟ اگر کسی بخواهد نعمتش چه مادی و چه معنوی دوام داشته باشد، باید دیگران را در آن نعمت...
احسان
احسان، جلسه 4، 91/5/19 اساس عقل بعد از دینداری، محبت و احسان به مردم است عقل وسیله ای است که با آن خدای رحمان را پرستش می‌کنیم. اساس عقل هم...
احسان
 احسان، جلسه 3، 91/05/19 چه زمانی نعمت ها تبدیل به نقمت می شوند؟ ما باید از دارایی ها و نعمت هایی که خدا به ما ارزانی کرده، خروجی داشته...