پیامکهای ویژه دهه وقف/بخش پنجم

تاریخ ارسال:ش, 09/06/1395 - 14:36
دهه وقف
پیامک مناسبتی؛

وقف ازمن گذشتن و ماشدن است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف درياي بيكراني است كه هرگز خشك نمي شود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف پايان وابستگي و دلبستن به دنيا وماديات است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، بيمه عمرآخرت است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كنيد تا از نعمت هاي آسمان و زمين بهره مند شويد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

اگر براي رسيدن به روشناي ملكوت از دروازه وقف بگذري وجود كويري ات به گل مي نشيند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف روان ساختن چشمه اي است از سلسبيل

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهترين نوع خيرات است كه ثواب آن،حتي بعد از مرگ واقف قطع نميشود.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف سرمایه جاودانه انسان است که همیشه جاریست ومشتاقان راسیراب می نماید.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

جريان جاودان زندگي، همواره متبلوردر كلمه وقف ميشود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ثوابي ابديست حتي بعد از مرگ

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف غيرازعمل نيك بودن ذخيره ي جاودان وتوشه ي آخرت است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف هموار كننده جاده خود سازي است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

فرهنگ وقف نمادي ست از آمادگي وقف عمر در راه دين خدا

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ذخيره اي است براي آخرت

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهترين ميوه ي درخت دين است .

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهترين باقيات وصالحت است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ذخيره اي تمام نشدني است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف اثرماندگار انسان براي خداست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كردن وقوف بر بهشت ايزد يكتا است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف لبخند پايان ناپذير است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهره معنوي بردن ازدنيا تا به ابد مي باشد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كردن ميوه درخت ايمان است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف تجلي ايثار است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كردن سعادتي است كه خداوند فقط نصيب بندگان صالح اش مي كند

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

بهترين نوع وقف ايجاد فرهنگ مصرف وبالا بردن بصيرت اجتماعى آحاد مردم است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كردن جلوه اي ازكمالات واقف است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، پراكندن عطر سخاوت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف درختيست پر بار كه شاخه هايش در دنيا و ريشه اش در آخرت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نشانه حكمت انسان است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بذل دارای در راه خدا و معامله بر سود با پروردگار است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

كمترين چيزي كه انسان براي خداي سبحان به جا مي آورد اين است كه از نعمتهايي كه خدا به او داده وقف كند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهترين و موثرترين وسيله تكامل اجتماعي است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف،چشمه اي جاري است كه هرلحظه ازآن بوي نيكي مي طراود.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نمادي ازشكرعملي انسانهاي شكوراست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف مضاربه بي ضرر با خداست و شكست ندارد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

واقفين دست بخشنده خدادرروي زمينند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ماندگار و زيباترين توشه آخرت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

ثمره انسانهاي بااخلاص وقف جان ومال درراه خداواهلبيت است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

تجليگاه چشمه خيرات وحسنات وقف واقف است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

كسي كه نسيم وقف از كوچه دلش گذشت ازقبيله بهاراست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

زيباترين سخاوت وقف است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني ساختن سرسرايي در سراي آخرت

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف درخت معرفيست كه ريشه اش در دنيا است و ميوه اش در عقبي

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني زنده ماندن ياد آدم تا آخرت

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

يكي ازباقيات وصالحات اخروي وقف كردن داراييهاست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف باعشق معنوي هيچ وقت فراموش نمي شود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يك سنت خوب الهي است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف واقف نوعي عبادت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

شجره وقف شجره ايست پايدار

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زيباترين ترين ميراثي است كه از شخص سخاوتمند به يادگار مي ماند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بر خوان انعام الهي ديگران را شريك نمودن است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف پل ارتباطي است بين فنا و هستي تا جاويداني گردد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نوعي انفاق بي منت واز نشانه هاي خلوص است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف خيرمستدام واجرجاودان است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف برترين پل است به سوي بهشت

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يكي ازبهترين وبا دوام ترين مظاهر احسان ونيكوكاري و خدمت به هم نوعان و جامعه است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

"وقف" توقف خودپرستي وتوافق روح باعالم معنابراي جدايي ازدنياست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كردن يك نوع معامله باخداست وبهترين معامله جان درراه خداست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نردبان فرش است به عرش

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف روديست كه سرچشمه آن دنيا و آبريز آن آخرت است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف اداي امانت الهي وهديه اوست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ،يعني سراسيمه به سوي خدا شتافتن

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف و انجام امور خيريه خونى جارى در رگهاى زندكانى آخرت ماست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كن تا از توقف درزندگي نجات پيداكني

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ايستگاه صلواتي دايمي براي صواپ بردن است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف:يعني به جريان گذاشتن سرمايه تا ابد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ميراث گرانبهاي پيامبر است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف صدقه جاريه ايست پايان ناپذير كه ساليان سال موقف از آن بهره مند خواهد شد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، توفيقي بي بديل است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، تجلي فناء في الله است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف صدقه باقي است كه اصل آن باقي مي ماند وعوايدش درتمام اعصاروقرون مانندرودهاوجويها جاري مي شود

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، متعالي ترين جلوه ي خدايي بشر است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ابتداي بي انتهاست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نافع ترين ميراث بنى آدم بوده و كمترين ثمرش استمرار يكتا برستى است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف سپرده گذاري بلند مدت باسود100٪ دربانك سراي جاويدان است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف،از خصاليست،كه پس از مرگ هم بركاتش ادامه دارد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

سنت حسنه وقف ازمصاديق بارز باقيات الصالحات است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

با وقف کردن جاودانه شويد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف تجلي فضل و بخشش خداونددر آينه وجودانسان سخي است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف استشمام عطر دلدادگي به معشوق وعشق به بندگان اوست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ، يعني واقف بودن به دنياي ابدي

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف زكات الطافي است كه خداوند مشمول حال مانموده است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف گامي براي تعديل ثروت است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف صندوقى براى آخرت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كننده دلش به وسعت آسمانست ونگاهش به گرمي خورشيد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني از قليل به كثير رسيدن

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني بخشيدن و بخشيده شدن .يعني از دست دادن و بدست آوردن

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف يعني از كوير به نعيم رسيدن. نه از كثير به كوثر رسيدن

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نهايت حركت به سوى خوبى

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهترين و كامل ترين نوع صدقه جاريه است كه در جامعه وجود دارد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف مرواريددرخشان سعادت درصدف اخلاص وپنهان دردرياي بي ساحل آمرزش الهي است

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف،جاري بودن هميشگي نيكيهادرپرونده اعمال

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف چشمه زلاليست كه پليديها را از روح و جسم انسان مي زدايد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ميراث بزرگ وتمام ناشدني خاندان نبوت وامامت.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف صدقه جاريه است كه اجر ومزد ان به واقف مي رسد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

اعمال نيك خود را وقف خدا كنيم تا خدا بهشت را وقف ما كند

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف ميراث ماندگاروآينه تمام نماي سيماي نيكوكاران است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف تجلي عشق انسان به خداوبه خلق خداست

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، ذخيره كردن بهترينها براي سراي آخرت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بهترين يادگاركسانيست كه دستشان ازدنياكوتاه شده

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف نردبان سعود به الاهیت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف عمل صالحي است كه جاودان وماندگاراست وتوشه ي راه آخرت ميباشد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

واقف باوقف به ياد خودحيات هميشگي ميدهد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف بخشيدن براي بخشيده شدن است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف باران رحمت است كه بابارش آن سرزمين پرازبركت ميشود.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

بنويسيد وقف،بخوانيد حيات جاودانه.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف دروازه ي شهر ملكوتيان روي زمين است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف حماسه اي جاودان ونوري ابدي است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف وديعه اي الهي است براي تأمين زندگي فقراست.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

هركس درسراي وقف توقفي بكند درتوقف گاه صراط توقف نمي كند

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف كردن يعني جارى كردن چشمه زمزم،چشمه اي پرخيروبركت وهميشه جاري

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف عملي است كه ذخيره جاوداني است واز سيئات مي كاهدوبر حسنات مي افزايد

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.

مطالب مرتبط